Arbeidstilsynet gir Balsfjord kommune utvidet svarfrist etter tilsyn som avdekket feil kommunen gjør som offentlig oppdragsgiver.

Varsler Balsfjord kommune om pålegg

I begynnelsen av april var Arbeidstilsynet på tilsyn hos Balsfjord kommune. Nå har kommunen fått utvidet svarfrist for å unngå straff.

Publisert Sist oppdatert

Hensikten med tilsynet var å kontrollere om kommunen, som offentlige oppdragsgiver, bidrar til å velge seriøse virksomheter til å utføre tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Og – at arbeidstakere som arbeider i eller for disse virksomhetene, ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtaler.

Manglende kontroll og rutiner

Kommunen hadde i forkant av tilsynet sendt inn to kontrakter for levering av varer med montasje til Malangen skole. Disse kontraktene inneholder kontraktsklausuler for grunnleggende menneskerettigheter i leverandørkjeden, men disse oppfylte ikke kravene til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Kommunen hadde også sendt inn kontrakt for vintervedlikehold. Denne inneholder kontraktsvilkår i henhold til gjeldende krav på gjennomføringstidspunktet etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

I skriv fra Arbeidstilsynet uka etter tilsynet vises det til at kommunen informerte under tilsynet om at de ikke har gjennomført kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på løpende kontrakter. De har heller ikke utarbeidet rutiner for gjennomføring av kontroll og risikovurdering.

Varslet pålegg

«Arbeidstilsynet har altså ikke mottatt dokumentasjon på at kommunen har hensiktsmessig system og rutiner for å sikre at forskriftens krav etterleves, samt dokumentasjon for at det er gjennomført kontroller, dette er et brudd på forskiftens § 7. Det varsles derfor pålegg om dette.»

Videre opplyses det om at kommunen har pågående byggeprosjekt ved Malangen skole og er i startfasen med prosjekt for Bergneset havn. Kommunen ble varslet om å rette opp i forhold som ikke er i samsvar med regelverket, og ble pålagt å utarbeide utkast til kontraktsvilkår som er i samsvar forskriften. Svarfrist ble satt til 30. april.

Svar er ikke blitt mottatt og sist uke sendte Arbeidstilsynet vedtak til kommunen om det er besluttet å gi pålegg, tvangsmulkt, stans eller overtredelsesgebyr.

Offentlig oppdragsgiver – kontraktsvilkår

«Kommunen har kontrakter som ikke inneholder kontraktsvilkår som forskriften krever. Kommunen har i stor grad benyttet standardkontrakter hvor dette ikke er regulert. Kommunen har noen kontrakter som var i tråd med tidligere regelverk.»

«Kommunen skal i gang med et større bygge og anleggsprosjekt, og Arbeidstilsynet vurderer det derfor som nødvendig at kommunen lager et utkast til kontraktsvilkår som er i samsvar med forskriften.»

«Det er brudd på lov om offentlige anskaffelser § 6 tredje ledd og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter §§ 4, 5 og 6 første ledd og andre ledd.»

Balsfjord kommune har fått frist til 12. juni med å sende utkast til kontrakt hvor det kommer frem at det er tatt inn kontraktsvilkår i samsvar med forskrift om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Offentlig oppdragsgiver – kontroll

Arbeidstilsynet viser til at de har funnet ut at kommunen ikke har etablert hensiktsmessig system og rutiner, og kan ikke dokumentere at det er gjennomført nødvendig kontroll om lønns- og arbeidsvilkår i inngåtte kontrakter som omfattes av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Dette sees på som brudd på forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Innen samme tidsfrist må kommunen sende inn rutine og beskrivelse av hvordan kommunen skal sikre seg at de gjennomfører nødvendig risikovurdering og kontroll med lønns- og arbeidsvilkår i tjeneste og bygge- og anleggskontrakter som omfattes av forskriften

Balsfjord kommune må også sende inn dokumentasjon som viser at kommunen har gjennomført nødvendig kontroll på en kontrakt omfattet av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Powered by Labrador CMS