Innføring av kostnadskontroll i Bardu kommune

Kommunedirektøren iverksetter strakstiltak for å redusere kostnadene i kommunen.

Publisert

– Til tross for at vi i mange år har jobbet hardt for å oppnå økonomisk bærekraft, og de siste årene har hatt positive netto driftsresultat, har Bardu kommune fortsatt underliggende økonomiske utfordringer, skriver kommunedirektøren.

2024 tegner til å bli et ekstra utfordrende år. Pr mars 2024, har kommunen et merforbruk på drift tilsvarende 3,6 millioner kroner.

– Store deler av dette er kostander som vil vedvare, det er derfor høy risiko for at merforbruket vil øke utover året. I tillegg har vi fått nye pensjonsprognoser som viser at disse kostnadene vil øke med cirka tre millioner sammenlignet med budsjett, utrykker kommunedirektøren.

Videre er det sannsynlig at renten ikke vil gå ned som tidligere estimert, noe som belaster Bardu kommune ekstra hardt da vi har høy lånegjeld. I tillegg til dette har vi lagt inn et omstillingsbehov tilsvarende knapt ni millioner kroner i 2024.

Dersom ikke kommunen får økte inntekter eller betydelig reduserte utgifter på rammeområdene, tilsier prognosen at årets resultat ender med et merforbruk. Bardu kommune har de siste årene arbeidet for å bygge et disposisjonsfond. Slik situasjonen ser ut nå, vil vi måtte bruke av disposisjonsfondet i år for å håndtere driften.

– Dette fører til at det blir enda viktigere at vi lykkes med omstillingsarbeidet vi står i. For å styrke bevisstheten rundt budsjettdisiplin, implementerer vi nå kostnadskontroll. Det innebærer at hver avdelingsleder og etatsleder beholder ansvaret for sitt eget budsjett og sine egne beslutninger. Imidlertid vil vi ha et forsterket fokus på nøye overvåkning og bevissthet om budsjettbruk og disposisjoner, skriver hun.

Powered by Labrador CMS