Som styreleder i Fjellfroskvatn Fiske- og Utmarkslag SA har Arvid Åsmo kommet med flere innspill til endring av kommuneplanens arealdel 2023 – 2033. Deriblant at svensk reindrift ikke har rettighet i områdene ved Fjellfroskvatn.

– Svensk reindrift har ikke rettighet i områdene ved Fjellfroskvatn

Dette mener Fjellfroskvatn Fiske- og Utmarkslag SA, som har flere høringsinnspill til endring av kommuneplanens arealdel 2023 – 2033.

Publisert

Her innleder styreleder Arvid Åsmo med at lagets formål er i fellesskap å forvalte utmarksressursene som en integrert del av landbruksnæringens ressursgrunnlag på en bærekraftig måte som skaper økte arbeids og inntektsmuligheter.

Må være feil

Det er i hovedsak fire punkter laget bemerker.

– Av Planbeskrivelsen, som legger føringer for Planbestemmelsene, fremgår det at svensk reindrift har rettighet i områdene ved Fjellfroskvatn. Dette må være feil, da konvensjonsområdet for svenske reineieres beiteområder avgrenses ved østsiden av Tamokelva. Vi ber om at plandokumentene korrigeres i forhold til svensk reindrift, sier Åsmo.

Neste punkt laget bemerker er at Norsk reindrift har beite (tidlig vinterbeite) i områdene ved Fjellfroskvatn.

– Flyttleier vist i arealplankartet i området kan ikke brukes i tidlig vinterbeite, da Fjellfroskvatn ikke fryser før i desember. Vi ber om at det opprettes en dialog med henblikk på endring av flyttleiene og at det gjøres en konkret kvalitetssikring av kartfestingen av disse, sier Åsmo.

Bosetting i distriktet

Laget mener videre at det er viktig at det bor andre enn de som driver jord- og skogbruk i distriktene.

– Forsvaret skal øke aktiviteten og dette kan gi innbyggere i vår del av Balsfjord ved endrede forutsetninger for arealbruken. Vi ber derfor om at tema bolig blir revitalisert i revisjonen som skal gjøres for vårt område, sier Åsmo.

Ikke minst vil laget invitere seg selv til aktivt å kunne medvirke til å ferdigstille de deler av arealplanen som angår prosjektforslag i vårt område.

– Vi mener disse så langt er mangelfullt utredet og underlagt tvilsom utredningsmetodikk. Nærmere begrunnelser og detaljer fremgår i høringsuttalelsen, avslutter Arvid Åsmo som samtidig minner om at fristen for å komme med uttalelser til endring av kommuneplanens arealdel 2023 – 2033 er allerede torsdag 2. mai.

Powered by Labrador CMS